Termes i condicions

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present
document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar
tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora de
aplicació.
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués
aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes
obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM

LLEI DORGÁNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM es compromet clarament amb el compliment de la normativa espanyola
de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així
com la implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de
protecció de dades personals (en endavant RDLOPD).
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM posa a disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat
informant als usuaris respecte dels següents aspectes:
– En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s’informa que SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM responsable del tractament, amb un fitxer degudament registrat en el Registre General de
Protecció de Dades, en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti, sent sotmesos als
controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.
– La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte
gestionar el servei prestat per SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM al client dins del marc de la relació
comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar
nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ (ARCO) I REVOCACIÓ DEL
CONSENTIMENT
En virtut de les lleis abans esmentades l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de les seves dades, a través de correu electrònic a info@sexshopterresdelebre.com
L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats,
responent a qualsevol correu electrònic enviat per SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM i indicant en el
assumpte “Donar de baixa”.

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats
amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i
de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent
voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de
els mateixos.
Les dades facilitades pels usuaris podran seran tractades per a realitzar alguna de les següents finalitats:
· Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol
altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. aquestes
comunicacions seran realitzades per SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM i relacionades sobre els seus productes i
serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. en
aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
· Realitzar estudis estadístics.
· Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol
les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
· Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals
no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es
demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades
sol·licitats a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a
usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats
siguin completament ajustats a les seves necessitats.

4. MESURES DE SEGURETAT
A mesura que el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers
automatitzats i no automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l’especificat en l’article 81 del
RDLOPD, SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa
necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i
privacitat de les mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

SERVEI I MODIFICACIÓ CONDICIONS: sexshopterresdelebre.com, es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

ADVERTÈNCIA LEGAL: sexshopterresdelebre.com, comercialitza productes d’alt contingut eròtic que en cap cas són il·legals, i es troben emparats per la legislació nacional a l’efecte. Els productes d’aquesta web no són vàlids per ser utilitzats en activitats fraudulentes, i no s’han d’usar amb fins comercials de qualsevol tipus sense les corresponents autoritzacions i permisos pertinents.

sexshopterresdelebre.com no es responsabilitza en cap cas, l’ús que els usuaris donin als productes.

General: Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per sexshopterresdelebre.com, des de la seva pàgina web www.sexshopterresdelebre.com

La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. Si ho desitja pot imprimir una còpia del present document, per tal de facilitar futures referències així com el seu coneixement.

BOTIGA ON LINE (comerç electrònic). Condicions generals de contractació (Llei
Comerç Minorista)
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web
https://sexshopterresdelebre.com, propietat de SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM, d’ara endavant PRESTADOR.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
– Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.
Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a
través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els
béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.
Identitat de les parts contractants
D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM.
I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té
responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al
PRESTADOR.
Objecte del contracte
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i el
USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament
exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.
Procediment de contractació
L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a
través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de
manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i
detallat en l’Avís Legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.
L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels
mateixos ja no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori de les
mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei
34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de
contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Despeses de transport.
9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
10. Garanties aplicables.
11. Garanties i devolucions.
12. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part
l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel USUARI podrà diferir de les del
PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES
El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (MRW, SEUR,
UPS, etc.).
Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. en
cas que el PRESTADOR no hagués fet el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de
lliurament pactada, el client queda legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat
sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable a
PRESTADOR.
El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 3 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de
pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i
comprovat el pagament complet de la comanda.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se,
per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incomplets.
El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del
USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.
Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que
puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.
En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament
descarregats del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l’USUARI que fa al procediment que ha de
seguir per realitzar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT
L’USUARI té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles
vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia com fora de línia.
L’usuari disposa d’un termini de set dies hàbils, comptats a partir de la data de recepció del producte, per
la devolució del mateix (article 44, Llei 47/2002). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte,
les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge
original i en perfecte estat.
El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:
1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. l’embalatge
original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de
precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.
5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment
previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.
Per a qualsevol devolució s’haurà de posar en contacte amb el servei d’atenció al client mitjançant correu electrònic a l’adreça info@sexshopterresdelebre.com indicant el motiu de la devolució. Serà el servei d’atenció al client qui es posarà en contacte amb la companyia de transports per gestionar la recollida del producte retornat

4. RECLAMACIONS
Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-
realitzar en les següents adreces de contacte:

Mail: info@sexshopterresdelebre.com

5. FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de la
obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA
L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la
venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i
compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.
L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA
Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions
Generals.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM
o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests
pactes particulars prevaldran.
Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar
les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels
productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés
afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. DESPESES DE TRANSPORT
Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, llevat
pacte exprés per escrit en contra.
La tarifa màxima de transport aplicada és la següent:

6,50 € – Península

12,00 € – Balears

12,00 € – Canàries, Ceuta i Melilla

Als preus indicats cal afegir l’IVA vigent en el moment de facturació de la comanda.

9. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
El PRESTADOR possibilita el pagament a través de Paypal si es disposa d’un compte, o amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit

10. GARANTIES APLICABLES
Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en
la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a
la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

11. GARANTIES I DEVOLUCIONS
La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol
de Garanties de venda de béns de consum:
I) Conformitat dels productes amb el contracte
1. Excepte prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin
tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d’ells no
resulti aplicable:
a) s’ajustin a la descripció realitzada per SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM
b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament
esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes
dels productes fetes per SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM
e) SEXSHOPTERRESDELEBRE.COM descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels
productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions
públiques.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament
establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la
prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili del
USUARI.
En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien
expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de
el PRESTADOR.